Klima

Bærum Rørleggerbedrift står for en bærekraftig utvikling

Vi jobber primært i Bærum, Asker og det sentrale Oslo fordi:

  • Vi ønsker kortest mulig transportveier som reduserer belastning på veier og miljø.

  • Vi ønsker kortest mulig transportveier som gjør at vi kan nå et mål om å ha 100% elektrisk mobilitet i løpet av 5 år.

  • Vi som jobber i Bærum Rør bor her, henter barn og deltar i samfunnslivet her. Det reduserer stress ved færre timer i transitt til og fra jobb og mer tid til familie og samfunnsdeltakelse.

  • Vi rekrutterer i dette området og vil tilby en arbeidsplass i nærmiljøet med minst mulig reising.

  • Våre kunder skal vite at når de velger Bærum Rørleggerbedrift så velger de kortreist og klimavennlig.

  • Vi er en Miljøfyrtårnbderift men vær med å utfordre oss til å bli enda mer klimakloke.

Hjelp oss til å være et klimaklokt team!

Spør oss om klimakloke produkter.

Spør oss om rensing av varmeanlegg for å øke energieffektiviteten og redusere belastning på pumper.

Spør oss om vannbårne varmesystemer.

Åpenhetsloven - Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Dato: 30.06.2023
Rapporteringsperiode: 01.07.2022 – 31.12.2023

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse Løxaveien 19, 1351 Rud

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Rørentreprenørene Norge.
Vi er også medlem av Startbank, har Sentral godkjenning, er Miljøfyrtårn og benytter CoBuilder.

Driftsområde

Vårt driftsområde er rørleggerarbeid hvor vi i de fleste tilfeller er totalentreprenør eller totalunderentreprenør.
Driften omfatter ikke egenimport av produkter.

Rutiner/ retningslinjer

Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker BNLs felles løsninger og maler i vårt arbeid, se BNLs hjemmeside om åpenhetsloven.
Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret.
Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav

 Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger     

 Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt. Vi anvender tilgjengelig informasjon fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid. Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet. Vi støtter oss for øvrig på kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå, hvor VVS-produkter har vært prioritert i rapporteringsperioden med grunnlag i vesentlig risiko for negative konsekvenser.

 Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør, på informasjon i Startbank og anerkjente vareregistre.

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på bygg- og anleggsplasser i Norge.

Vi bruker BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, allmengjøringsloven, forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.).

Vi planlegger å følge BNLs seminarer om arbeidet med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre kartlegging og prioritering av vårt bedriftsinterne arbeid med aktsomhetsvurderinger i våre verdikjeder. Vi vil oppdatere vår rutine/retningslinje med varslingskanal/klagemekanisme i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra BNL. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd.

For å bedre muligheten for etterlevelse av Åpenhetsloven og forenkle oppfølging av våre forpliktelser, har vi startet arbeidet med å utarbeide en A-leverandørliste. Formålet er å redusere antallet leverandører med en eller få leveranser slik at forholdene vi skal svare for blir mer oversiktlige.